Viktigaste laguppställningen?

Nu är det knappt en vecka kvar till Brynäs IFs årsmöte. Där ska framtiden stakas ut, och de som ska leda föreningen framåt skall tillsättas. Valberedningen släppte igår deras förslag till den kommande styrelsen. Det kommer att bli en rätt så rejäl omsättning på platserna, bland annat på ordförandeposten. Jag ser det som mer eller mindre naturligt, efter ett år som har varit minst sagt mindre lyckat.

Jag har egentligen inga åsikter runt de namn som föreslås, jag har nämligen ingen aning om vilka dessa personer är, med undantaget av Andreas Dackell såklart. Det är här jag tycker valberedningen brister i sin kommunikation. Borde inte vi som medlemmar få en lite mer djupgående analys runt hur resonemanget gått kring vilka roller som skall tillsättas och hur de personer som föreslås passar in i den analysen? Det fanns, vad jag vet, även förslag på namn från medlemmar. Hur har tankarna gått kring dessa? Vad gjorde att valberedningen valde dessa namn framför de av medlemmarna föreslagna? Förekom det fler förslag från medlemmar? Finns det till och med någon med i valberedningens nomineringar, som kommer av förslag från medlemmar? Kjell Damberg (ordföranden i valberedningen) säger, om Jürgen Lorenz i GD: ” Han är rutinerad och passar in på profilen.” Vore det inte intressant om han fick utveckla lite hur denna profil ser ut? Jag skulle då vilja ha lite mer kött på benen innan jag lägger min röst.

När vi nu har en funktion i vår förening med mycket stor makt, borde den även arbeta på ett så transparent sätt som möjligt. På så sätt skulle inte funderingar, likt mina, behöva uppstå bland medlemmarna. Dessutom skulle ju det fås ett större förtroende för nomineringarna, om det finns en motivering bakom.

Jag har även lite funderingar kring det här med nomineringen av Valberedningen. Det finns reglerat hur nominering av styrelseledamöter går till, vilket har gjorts relativt strikt efter den senaste stadgeändringen. Nomineringen av de som har störst makt, när det kommer till vilka som skall nomineras till styrelseplatser, är dock mer godtyckligt. Så länge inga andra medlemmar engagerar sig, är dessa personer som sitter i valberedningen är de enda tre personerna i hela föreningen som kan bestämma hur en kommande styrelse skall se ut. Vilka som skall sitta kvar, vilka som skall komma in och vilka som skall sluta. Som det är nu måste förslag lämnas in till valberedningen fyra veckor innan årsmötet. Valberedningen har därefter inga krav (i stadgarna) på att redovisa dessa namn. Utan det är helt upp till den som föreslår namnen att återigen meddela sin nominering på årsmötet. Där först får vi i så fall, förhoppningsvis, höra valberedningens motivering till att de valde bort det föreslagna namnet. Hur vore det om valberedningen i en kort analys/presentation av de nominerade även presenterade namn som föreslagits av medlemmar och en liten motivering varför de inte valt dessa namn? Nu flyttas ju diskussionen till årsmöte och med allt vad käbbel detta kan innebära.

Vidare finns det inte mycket reglerat hur valberedningens arbete skall gå till. Det som sägs i stadgarna runt valberedningen är följande:

Valberedningen ska senast åtta veckor före årsmötet ha samtal med ordförande, styrelseledamöter och revisorer, vars mandatperiod löper ut.

Valberedningen ska pröva kandidater som föreslagits av röstberättigad medlem senast fyra veckor före årsmötet. Därefter får röstberättigad medlem inte föreslå nya kandidater.

Med andra ord är de enda kraven på en valberedning att träffa avgående styrelseledamöter två månader innan årsmötet, och ta emot förslag på nomineringar från medlemmar och, utan att redovisa dessa, förkasta dem. Vi kan jämföra med andra klubbar, här är Djurgårdens variant:

Valberedningens uppgift är att på föreningsmedlemmarnas vägnar förbereda årsmötets val av styrelse och övriga förtroendeuppdrag. 

Valberedningsprocessen med utgångspunkt från 2009 års stadgar kommer i princip att följa nedanstående grundmönster.

Grundmönster för valberedningsarbetet.

Ett huvudsyfte med de nya stadgarna är att skapa öppenhet och förutsägbarhet beträffande de förtroendeval som skall äga rum vid årsmötet.

Föreningens medlemmar kan när som helst under verksamhetsåret kontakta valberedningen med idéer och förslag som kan påverka valberedningsarbetet på kortare eller längre sikt. Valberedningen behandlar alla förslag förtroligt.

Senast sex veckor före årsmötet presenterar valberedningen vilka förutsättningar som gäller för de val som skall ske vid årsmötet. Om det är möjligt lägger valberedningen ett komplett förslag redan på detta stadium. 

Tre veckor före årsmötet presenterar valberedningen på föreningens hemsida sitt slutgiltiga förslag. 

Det är särskilt viktigt att medlemmar som har förslag som kan påverka det slutgiltiga valberedningsförslaget hör av sig i så god tid som möjlig.

Målsättningen är att det slutgiltiga förslaget enhälligt skall kunna antas av medlemmarna vid årsmötet. Därigenom skickar årsmötet en tydlig förtroendesignal till de personer som väljs till olika förtroendeuppdrag. Vidare skickar årsmötet en tydlig signal om stabilitet och förutsägbara förhållanden till alla intressenter som föreningen är beroende av.

Om en föreningsmedlem vill väcka annat förslag än valberedningens vid årsmötet så går det bra, men om det skall kunna bli föremål för val måste förslaget skriftligen ha inlämnats till valberedningen senast en vecka efter det att valberedningen offentliggjort sitt slutgiltiga förslag eller uttryck på annat sätt senast två veckor före årsmötet. 

Valberedningen uppgift under hela valberedningsprocessen ända fram till och med årsmötet är att söka lösningar som ett enigt årsmöte kan anta. Om detta inte visar sig möjligt åvilar det valberedningen att så snart möjligt, senast på årsmötet, informera om det alternativa förslag till valberedningens som föreligger. 

Följande kriterier och utgångspunkter är viktiga i valberedningens arbete:

• I valet mellan olika alternativa förslag skall valberedningen prioritera det man sammantaget bedömer bäst tjänar hela föreningens bästa.

• Avgörande kriterier i valet mellan olika alternativ är att tillförsäkra bästa möjliga kompetens, erfarenhet och kontaktnät för styrelsens arbete. 

• Vid bedömningen av olika alternativa förslag skall valberedningen beakta vad som kan komma att krävas även på längre sikt än det närmaste verksamhetsåret. 

• Valberedningen skall löpande under året följa styrelsens arbete och verksamheten i sin helhet så att man är uppdaterad på aktuella problem och framtidsmöjligheter för att ha en så god grund som möjligt för de självständiga bedömningar som krävs.

Förutom tydligheten, så innehåller dessa instruktioner en väsentlig skillnad, i Djurgårdens fall finns det möjligheter för medlemmar att komma med alternativa förslag EFTER valberedningen offentliggjort sina förslag. I Brynäs är detta omöjligt. Hos oss skall medlemmars förslag vara valberedningen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet, medans valberedningens förslag skall presenteras en vecka innan årsmötet.

Jag skulle gärna se att det inleddes ett arbete inom föreningen för att förändra de saker jag tar upp ovan. Hur valberedningen nomineras, hur stadgarna reglerar valberedningens arbete och slutligen hur förslag av styrelsemedlemmar till valberedningen tas emot och redovisas. Jag tror även det finns utrymme för att utöka valberedningens medlemmar till t ex fem personer. Det stora arbete dessa personer utför ska inte underskattas, och då kan det vara bra att kunna dela upp uppgifterna på flera. Nu borde jag förstås skrivit ihop en motion kring detta, men tyvärr fanns inte tiden för att få till en riktigt välformulerad sådan. Men nästa årsmöte finns det möjligheter.

Jag är inte på något vis ute efter en tillbakagång till de röriga, nästan kaosartade, årsmötena vi hade för ett antal år sedan. Jag är ute efter att vi ska bli bättre, på alla plan, och framförallt bli en så transparent och öppen förening det bara går.

Jag skulle vilja avsluta med en uppmaning:

Gå på årsmötet, bidra till föreningens positiva utveckling. Diskutera föreningens framtid, med öppet sinne. Det finns alltid utrymme att bli bättre. Tack!